Privacybeleid

Stichting Choice 4 Life hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. De verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van:

  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • het versturen van uitnodigingen;
  • het opvangen als cliënt.

Uw toestemming wordt gevraagd als deze nodig is voor de verwerking en passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen. De gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.